Klachtenformulier

Vul uw gegevens en klacht in onderstaand formulier in. Dit wordt naar het juiste e-mailadres gestuurd.

Klacht voor Klachtenadviescommissie

Mijn contactgegevens
Persoonsgegevens

Om uw klacht naar behoren te kunnen behandelen, en hierover een gedegen en onderbouwd advies te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de Klachtenadviescommissie, alsmede het ten behoeve van de Klachtenadviescommissie werkzame secretariaat, uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de persoonsgegevens die u zelf, door het indienen van uw klacht, deelt met de Klachtenadviescommissie, maar ook om de persoonsgegevens die opgenomen zijn in de reactie van de Woningcorporaties op uw klacht. De Klachtenadviescommissie kan daarnaast, indien zij dit noodzakelijk acht voor een goede behandeling van uw klacht, aan zowel u zelf als aan de Woningcorporaties aanvullende gegevens verzoeken. De persoonsgegevens worden door de Klachtenadviescommissie verwerkt met als doel uw klacht naar behoren te kunnen behandelen, en hierover een gedegen en onderbouwd advies te kunnen geven, waarbij zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt om gegaan, met inachtneming van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De Klachtenadviescommissie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar werkzaamheden.